Home

Actueel

Aankomende evenementen

  1. E-learning AI Compliance & Governance.

    1 februari - 8 april

Welkom op de site van de Nederlandse Vereniging voor AI- en Robotrecht (NVAIR)!

Waarde leden, 


Het was voor onze vereniging, evenals voor de hele maatschappij een jaar als geen ander. Corona stak elke ontwikkeling naar de kroon in negatieve zin. Toch kan naast de maatschappelijke ontwrichting ook worden gewezen op positieve punten die zeker in het kader van onze jonge vereniging aandacht hebben gekregen. De ontwikkelingen op het gebied van internetcommunicatie en AI hebben er voor gezorgd dat de samenleving is blijven communiceren. Overlegstructuren en onderwijs bleken mogelijk via programma’s waar de meeste van ons geen weet van hadden. Sociale contacten zijn merendeels teruggebracht tot deze manier van contact. Ook onze bijeenkomsten, uitgesteld tot november in de hoop weer elkaar op een meer fysieke manier te kunnen begroeten moesten terugvallen op beeldschermontmoetingen.Toch bleek, evenals onze voorjaarsbijeenkomst ook bij deze najaarsbijeenkomst over aansprakelijkheid van AI het enthousiasme van onze leden door de actieve deelname en inspirerende bijdragen. Mede namens het bestuur spreek ik de hoop en verwachting uit dat dat enthousiasme ook in de nabije toekomst niet wordt getemperd en dat we in 2021 weer op “normale”wijze  bijeen kunnen komen.

Ik wens iedereen, mede namens het hele bestuur, prettige feestdagen en een hoopvol en gelukkig 2021 toe.


Rob van den Hoven van Genderen,

voorzitter
Waarde leden,

De coronacrisis heeft ook gevolgen voor de activiteiten van onze vereniging, de NVAIR.
Voor alles hopen we natuurlijk dat het u goed gaat. Het is welhaast zeker dat onze persoonlijke situaties en professionele werkzaamheden drastische gevolgen ondervinden.

Toch gaat de NVAIR gewoon vrolijk (online) door!

De ontwikkelingen  op het gebied van Robotica en AI volgen elkaar in snel tempo op. Artificiële systemen beheersen de handel op de beurs, Siri beantwoordt al je vragen en je slimme meter wordt steeds slimmer. Big data is de grondstof en AI systemen verwerken deze half-fabrikaten tot nieuwe informatie en producten. Deze data en producten vormen een steeds groter bestanddeel van het economisch en sociaal functioneren van onze maatschappij. Ook zal de invloed van AI op talrijke besluitvormingsprocessen op politiek en economisch terrein steeds diepgaander optreden. Er zullen zich vraagstukken aandienen over het gebruik van AI bij opsporingsactiviteiten door de politie en bij de rechtspraktijk, zowel binnen de advocatuur als de rechtspraak.

Daarnaast zal het vervoer, de medische sector en de totale diensten industrie in toenemende mate geïntegreerd zijn met AI en robotica.

Tijd voor een nieuwe studievereniging die deze ontwikkelingen positief- kritisch beschouwt.

Deze nieuwe studievereniging is opgezet om samen met de leden de maatschappelijke en juridische consequenties van AI en Robotica tegen het licht te houden.

De bedoeling is om studiecommissies met de leden, op multidisciplinaire leest geschoeid, op te zetten die de jaarvergaderingen voorbereiden door een interessant onderwerp bij de kop te pakken en  sprekers op dat terrein uit te nodigen om de vergaderingen een succesvolle invulling te geven.

De vereniging staat open voor een ieder die enthousiast en/of kritisch staat tegenover de ontwikkelingen op het terrein van AI en Robotica. Wij hopen op nieuwe leden uit de praktijk, wetenschap en met name studenten met het oog op de toekomst!

Rob van den Hoven van Genderen,
Voorzitter